Baner podziemia
Baner Będzin - strona główna
logo

Stypendium miasta Będzina

 Stypendium jest wyróżnieniem indywidualnym dla uczniów, których zdolności i zainteresowania wykraczają poza program szkolny i którzy mogą się poszczycić znaczącymi osiągnięciami. Stypendium powinno sprzyjać rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań, pobudzać twórcze myślenie, wspomagać zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu, mobilizować do dalszej pracy nad sobą.

Decyzją ustawodawcy, art. 90t ust. 4 ustawy o systemie oświaty, przyjął nowe brzmienie ograniczające adresatów przyjętych przez samorządy lokalnych programów wspierających uzdolnione dzieci i młodzież do uczniów pobierających naukę na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego.

Zmiana prawa oświatowego w zakresie wspierania utalentowanej młodzieży uniemożliwia kontynuację przyznawania stypendiów zdolnym uczniom – mieszkańcom Będzina, pobierającym naukę w szkołach funkcjonujących w innych jednostkach samorządu terytorialnego.

Uniemożliwia także przyznawanie uczniom na podstawie ustawy o systemie oświaty stypendiów za osiągnięcia artystyczne i sportowe. Regulamin nowego Stypendium Miasta Będzina uwzględnia także zmianę „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Będzinie” oraz reformę systemu edukacji wprowadzającą ośmioletnie szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe.

30 maja 2019 r. Miasto Będzin podjęło próbę utrzymania w mocy uchwały Nr XXXVIII/388/2013 Rady Miejskiej Będzina z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu Stypendium Miasta Będzina dla najzdolniejszych uczniów i studentów” - mieszkańców Będzina. Jednak stanowisko Wojewody Śląskiego zawarte w rozstrzygnięciu nadzorczym z 5 lipca 2019 r., pomimo odwołania wniesionego przez Miasto Będzin, jednoznacznie nakazywało zmianę zapisów dotyczących przyznawania stypendiów mieszkańcom Będzina na rzecz stypendiów dla dzieci i młodzieży pobierającej naukę na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego bez względu na miejsce zamieszkania.

Samorząd Miasta Będzina, pomimo ograniczeń wynikających ze zmian w obowiązującym prawie oświatowym, pragnie nadal wspierać młodych uzdolnionych uczniów.

 

26 września 2019 r. Rada Miejska Będzina podjęła uchwały:

Po nowelizacji prawa oświatowego stypendia dla uzdolnionych uczniów mogą zostać przyznane jedynie dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie Będzina. Wnioskować o przyznanie ww. wyróżnienia mogą jedynie rodzice/prawni opiekunowie lub pełnoletni uczniowie.

Do ubiegania się o stypendium za szczególne osiągnięcia w nauce dla studentów uprawnieni są studenci – mieszkańcy Będzina, którzy spełniają wymogi określone w regulaminie.

Ważne!

31 października 2019 r. Wojewoda Śląski rozstrzygnięciem nadzorczym nr NPII.4131.1.738.2019 stwierdził nieważność uchwały Nr XV/93/2019 Rady Miejskiej Będzina z 26 września 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych Miasta Będzina.

Miasto Będzin nie podziela stanowiska i zastrzeżeń nadzoru prawnego. Z aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych wynika, że miasto było uprawnione zastosować rozwiązania wskazane w uchwale.

W interesie młodych sportowców – mieszkańców Będzina miasto dołoży wszelkich starań, aby Rada Miejska podjęła kolejną uchwałę w sprawie stypendiów sportowych.

Mając na uwadze powyższe, informujemy, że przyjmowanie wniosków o przyznanie stypendiów sportowych Miasta Będzina za rok kalendarzowy 2019 zostaje wstrzymane do czasu podjęcia przez Radę Miejską Będzina nowej uchwały w przedmiotowym zakresie.

Informacja na temat terminu składania wniosków zostanie udostępniona niezwłocznie po wejściu w życie nowej uchwały.

Pragniemy wszystkim sportowcom – mieszkańcom Będzina, którzy w roku kalendarzowym 2019 uzyskali wysokie wyniki w rywalizacji sportowej zapewnić możliwość ubiegania się o przyznanie tego wyróżnienia.


Stypendium Sportowe Miasta Będzina

21 listopada 2019 r. Rada Miejska Będzina podjęła uchwałę nr XVII/121/2019 w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych Miasta Będzina.

Stypendium sportowe przeznaczone jest dla zawodników – mieszkańców Będzina spełniających wymagania określone w regulaminie.

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium sportowego za 2019 rok upływa 15 stycznia 2020 r.

Wniosek wraz z regulaminem dostępny jest w zakładce: Sport i turystyka - stypendia sportowe Miasta Będzina.

Szczegółowych informacji dotyczących stypendium sportowego Miasta Będzina udziela Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej, tel. 32 267 – 91 – 91.

Wyślij link mailem
  • Pdf
  • Drukuj
  • Powrót
  • Wypowiedz się
Wybierz Promowaną stronę 1" 1
Wybierz Promowaną stronę 2" 2
Wybierz Promowaną stronę 3" 3
Wybierz Promowaną stronę 4" 4
Wybierz Promowaną stronę 5" 5
Baner Ograniczenie niskiej emisji w Będzinie - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner e-Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Aktualności Będzińskie - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Drogi gminne - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Stypendia sportowe Miasta Będzina 2019
Baner Budżet Obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner oze - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Zmieniamy Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Będziński Uniwersytet Trzeciego Wieku
Baner Będzińska Akademia Małego Odkrywcy
Baner Programy mieszkaniowe
Baner MKS Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Wybory na Prezydenta RP 2020 - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner gospodarka odpadami - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Śląska Karta Usług Publicznych - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Program rewitalizacji - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Bawialnia - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Szkoła Świadomego Planowania Przestrrzennego - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Termomodernizacja SP11
Baner Pomagamy - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Bezpieczny Będzin
Baner Numery alarmowe - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Rozlicz PIT - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna