Baner Będzin - strona główna
logo

Gospodarcza Brama Śląska

Przedmiotem projektu jest budowa infrastruktury technicznej mającej obsługiwać tereny inwestycyjne położone w Będzinie – Warpiu

Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej „Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego w dzielnicy Warpie w sąsiedztwie projektowanej DTŚ wraz z budową układu komunikacyjnego.

Przedmiotem projektu jest budowa infrastruktury technicznej mającej obsługiwać tereny inwestycyjne położone w Będzinie – Warpiu pomiędzy ulicami Zagórską i Krakowską, na obszarach niegdysiejszej eksploatacji wapieni i dolomitów – terenie, zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina oraz planem miejscowym przeznaczonym na usługi i wytwórczość (produkcję) komercyjną w formie zorganizowanej działalności inwestycyjnej.

Teren inwestycji znajduje się w dzielnicy Warpie, w południowo-wschodniej części miasta, przy administracyjnych granicach Będzina i Sosnowca. Obszar inwestycyjny, udostępniany w wyniku realizacji projektu dla inwestorów był niegdyś miejscem wydobycia urobku skalnego. Obecnie pozostałością po tej działalności jest ukształtowanie terenu, opadającego w dwóch kierunkach – ku południu i na wschód.

Atutem położenia jest bliskość głównego układu drogowego miasta i Aglomeracji (Aleja Kołłątaja, DK94), a ponadto spora powierzchnia pola inwestycyjnego, pozwalająca dobrze rozplanować zabudowę i obiekty jej towarzyszące. Obecnie, między ulicami Krakowską i Zagórską (i jej dalszym biegiem w Sosnowcu – ulicą Sokolską) inwestorzy nie mają dostępu do dróg publicznych, co ogranicza rozwój tego terenu. O jego atrakcyjności świadczy fakt ulokowania się obok dużych inwestycji komercyjnych. Jest to także dobry wyznacznik i prognostyk przyszłego popytu na tereny inwestycyjne w najbliższej okolicy.

W ramach zadania wykonane zostaną prace związane budową drogi między ul. Zagórską oraz Krakowską wraz z towarzyszącym uzbrojeniem: kanalizacją sanitarną, deszczową, pompowniami, zbiornikiem retencyjnym, wodociągiem i oświetleniem. Uzyskuje się w ten sposób łącznik między tymi ulicami, komunikujący teren inwestycyjny o powierzchni 8 ha.

Beneficjentem projektu będzie Gmina Będzin, wykonująca swoje zadania w zakresie objętym projektem poprzez Urząd Miasta, a w szczególności poprzez Jednostkę Realizującą Projekt.

Beneficjentami pośrednimi będą z kolei 3 grupy odbiorców:

 • inwestorzy zamierzający zlokalizować swoje firmy na terenie strefy inwestycyjnej w Warpiu, jako korzystającymi z planowanej do wybudowania infrastruktury (przewidywane jest zlokalizowanie się w rejonie Strefy 2 MSP w sferze usług i wytwórczości);
 • osoby zatrudnione w powstających na terenach inwestycyjnych zakładach i firmach;
 • mieszkańcy miasta i klienci, korzystający z wybudowanej infrastruktury komunikacyjnej celem dotarcia na tereny gospodarcze.


Aktualnie zakończono prace związane z wyborem wykonawców oraz podpisaniem Umowy o dofinansowanie Projektu, która to została podpisana 13.04.2011 r.

Wykonawcy robót – Podpisanie umowy nastąpiło 16.05.2011 r. z konsorcjum firm:

 • Lider INPROREM Sp. z o.o., 41 – 308 Dąbrowa Górnicza, ul. Roździeńskiego 11, oraz
 • Uczestnik P.P.H.U. ANTARES Sp. z o.o., 41 – 803 Zabrze, ul. Bytomska 102

Wartość podpisanej Umowy - 9 907 010,26 PLN

Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi lokalnej, przebiegającej pomiędzy ulicami Zagórską i Krakowską w Będzinie – Warpiu o długości ok. 1,5 km. W ramach zamówienia zakłada się budowę towarzyszącego układowi drogowemu uzbrojenia technicznego w postaci:

 • Sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 1350 mb, przebiegającej w pasie drogowym projektowanego układu komunikacyjnego w pasie projektowanego chodnika.
 • Sieci instalacji wodociągowej Ø 315 PE o łącznej długości ok. 1433,50 mb,
 • Sieci kanalizacji deszczowej o łącznej długości ok. 1847,0 mb, Wody opadowe odprowadzone będą ciągiem kanalizacyjnym zakończonym wylotem do projektowanego żelbetowego zbiornika retencyjnego, a następnie przez przepompownie – po podczyszczeniu – do odbiornika.
 • Sieci oświetlenia ulicznego projektowanego układu drogowego wraz z zasilaniem rejonu ulicy Krakowskiej (cmentarz)
 • Zasilania podstawowego i rezerwowego na potrzeby projektowanej pompowni wód deszczowych,


Oraz w związku z tym, iż roboty będące przedmiotem niniejszego Kontraktu będą wykonywane zgodnie z warunkami kontraktowymi dla budowy i robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego, pierwsze wydanie w języku angielskim 1999, przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), wybrano również wykonawcę kontraktu na usługę pn. Nadzór nad robotami w Będzinie - Inżyniera Kontraktu dla Projektu Gospodarcza Brama Śląska - Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej.

Podpisanie umowy z Wykonawcą firmą TRACTEBEL ENGINEERING S.A. , 40 – 833 Katowice, ul. Dulęby 5 nastąpiło 16.05.2011 r

Wartość podpisanej Umowy - 170 355,00 PLN,

Przewidywane wydatki inwestycyjne, całkowity koszt Projektu to ok. 10 545 595,00PLN

Wysokość dofinansowania 85%, co stanowi 8 963 756,00 PLN wydatków kwalifikowanych.

Wkład własny 1 581 839,00 PLN

Termin realizacji Projektu do 31.12.2012 roku.

Wyślij link mailem
 • Pdf
 • Drukuj
 • Powrót
 • Wypowiedz się
Wybierz Promowaną stronę 1" 1
Wybierz Promowaną stronę 2" 2
Wybierz Promowaną stronę 3" 3
Wybierz Promowaną stronę 4" 4
Wybierz Promowaną stronę 5" 5
Baner COVID-19 Bieżące informacje - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Ograniczenie niskiej emisji w Będzinie - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner e-Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Będziński Program Wsparcia Młodych Przedsiębiorców - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Ochrona powietrza - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Ostrzeżenia meteorologiczne - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Panorama z Wieży Ciśnień - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Przewodnik Turysty - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Aktualności Będzińskie - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Drogi gminne - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Projekty realizowane w ramach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Zadania dofinansowane z budżetu państwa - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Stypendia sportowe Miasta Będzina 2019
Baner Budżet Obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner oze - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Zmieniamy Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Będziński Uniwersytet Trzeciego Wieku
Baner Będzińska Akademia Małego Odkrywcy
Baner Programy mieszkaniowe
Baner MKS Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner gospodarka odpadami - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Wybory na Prezydenta RP 2020 - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Śląska Karta Usług Publicznych - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Program rewitalizacji - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Bawialnia - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Szkoła Świadomego Planowania Przestrrzennego - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Termomodernizacja SP11
Baner Pomagamy - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Bezpieczny Będzin
Baner Numery alarmowe - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Rozlicz PIT - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna