Baner Będzin - strona główna
logo

Nagroda Prezydenta Miasta dla wyróżniających się uczniów

Podstawa prawna

Zarządzenie Nr 0050.216.2018 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród Prezydenta Miasta Będzina dla wyróżniających się uczniów

Cel i charakter nagrody

 1. Nagroda Prezydenta Miasta Będzina stanowi formę wyróżnienia dla uczniów uzyskujących nieprzeciętne wyniki w nauce, wykazujących się szczególną aktywnością artystyczną i sportową.
 2. Nagroda przyznawana jest w formie listu gratulacyjnego i nagrody rzeczowej.
 3. Nagroda przeznaczona jest dla uczniów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto Będzin.

Warunki zgłoszenia

 1. Nagrodę rzeczową przyznaje się:
  • uczniom klas IV-VIII szkół podstawowych,
  • wychowankom placówek oświatowo-wychowawczych,
  • w szczególnych przypadkach można zgłaszać wybitnie uzdolnionych uczniów z klas I-III szkół podstawowych,
  • w roku szkolnym 2018/2019 – uczniom klas gimnazjalnych.
 2. Uczeń kandydujący do nagrody Prezydenta Miasta Będzina powinien spełnić co najmniej trzy z podanych warunków:
  • uzyskał wysoką średnią ocen powyżej 5,0 (średnia z pierwszego semestru i przewidywana z II semestru nauki),
  • uzyskał znaczący wynik z egzaminu  zewnętrznego,
  • uzyskał międzynarodowy certyfikat potwierdzający co najmniej dobrą znajomość języka obcego,
  • został laureatem lub finalistą konkursu przedmiotowego, organizowanego przez Śląskiego Kuratora Oświaty,
  • swe wysokie umiejętności i wiedzę potwierdził znaczącymi osiągnięciami w konkursach międzynarodowych, ogólnopolskich, wojewódzkich lub rejonowych,
  • może zaprezentować własny dorobek twórczy (literacki, artystyczny, naukowy, techniczny),
  • wykazał szczególne zdolności, w co najmniej jednej dziedzinie i uzyskał z niej stopnie celujące, a z pozostałych przedmiotów oceny co najmniej dobre,
  • uzyskał nieprzeciętne wyniki w rywalizacji sportowej – indywidualne osiągnięcia na szczeblu rejonowym (I miejsce) i wojewódzkim (I-III miejsce) lub zespołowe na szczeblu wojewódzkim (I-III miejsce),
  • aktywnie uczestniczył w przygotowaniu i realizacji projektów edukacyjnych, społecznych, obywatelskich oraz z zakresu wolontariatu,
  • uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

 Zasady zgłaszania kandydatów

 1.  Uczniów do Nagrody Prezydenta Miasta Będzina zgłaszają dyrektorzy szkół i placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto Będzin najpóźniej na dwa tygodnie przed dniem zakończenia danego roku szkolnego.
 2. Zgłoszenia uczniów przedstawia się w formie pisemnej na formularzu dostępnym w Wydziale Oświaty Urzędu Miejskiego w Będzinie.
 3. Wniosek o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Będzina powinien zawierać następujące dane:
  • nazwę szkoły,
  • nazwisko i imię ucznia,
  • klasę, do której uczęszcza,
  • uzasadnienie wychowawcy klasy lub innego nauczyciela (przykłady konkretnych osiągnięć w danym roku szkolnym, potwierdzone kserokopiami dyplomów, podziękowań, listów, itp.),
  • potwierdzenie spełnienia co najmniej trzech warunków, o których mowa w rozdziale III pkt 2,
  • akceptację rady pedagogicznej szkoły (data decyzji), potwierdzoną przez dyrektora szkoły.
 4. Do wniosku należy dołączyć kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydata w danym roku szkolnym.
 5. Zgłoszenia kandydatów do nagrody przyjmowane są przez Kancelarię Urzędu Miejskiego w Będzinie.
Wyślij link mailem
 • Pdf
 • Drukuj
 • Powrót
 • Wypowiedz się
Wybierz Promowaną stronę 1" 1
Wybierz Promowaną stronę 2" 2
Wybierz Promowaną stronę 3" 3
Wybierz Promowaną stronę 4" 4
Wybierz Promowaną stronę 5" 5
Baner COVID-19 Bieżące informacje - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Ograniczenie niskiej emisji w Będzinie - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner e-Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Będziński Program Wsparcia Młodych Przedsiębiorców - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Ochrona powietrza - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Ostrzeżenia meteorologiczne - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Panorama z Wieży Ciśnień - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Przewodnik Turysty - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Aktualności Będzińskie - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Drogi gminne - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Projekty realizowane w ramach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Zadania dofinansowane z budżetu państwa - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Stypendia sportowe Miasta Będzina 2019
Baner Budżet Obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner oze - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Zmieniamy Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Będziński Uniwersytet Trzeciego Wieku
Baner Będzińska Akademia Małego Odkrywcy
Baner Programy mieszkaniowe
Baner MKS Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner gospodarka odpadami - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Wybory na Prezydenta RP 2020 - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Śląska Karta Usług Publicznych - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Program rewitalizacji - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Bawialnia - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Szkoła Świadomego Planowania Przestrrzennego - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Termomodernizacja SP11
Baner Pomagamy - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Bezpieczny Będzin
Baner Numery alarmowe - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Rozlicz PIT - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna